Privacyverklaring

Response Instituut

Privacyveklaring

Response Instituut

Privacyverklaring Response Instituut

Privacy statement 
Response Instituut, gevestigd en kantoorhoudende te (6042 PB) Roermond aan de Zuidhoven 11, is een onderneming die mensen wil leren hoe ze sluimerende en onontdekte krachten in zichzelf aan kunnen boren & eigenaarschap kunnen creëren om in korte tijd een grote persoonlijke of professionele groei door te maken. We doen dat door het geven van opleidingen in NLP en hypnose. (KvK-nummer 74969390). Response Instituut in een onderdeel van de Holding MFL Somers Holding (KvK-nummer 74962671). Op de website van Response Instituut worden de hierboven beschreven mogelijkheden verder toegelicht. Op alle genoemde onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens inzake gebruikers van de diensten, trainers alsmede de leveranciersgegevens in beheer van Response Instituut worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. Response Instituut houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Response Instituut, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Response Instituut houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is: 


 • Bent u een online bezoeker van de website www.response-instituut.nl  
  Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Response Instituut zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Response Instituut. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Response Instituut worden doorgegeven ook locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres, gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail worden bewaard voor minimaal 7 jaar. 

 • Ben u een trainee bij of van Response Instituut 
  Response Instituut gebruikt de door u verstrekte gegevens via telefoon of website (o.a. toestemmingsformulier, geboortedatum, n.a.w. + tel. gegevens, e-mailadres, geslacht, bedrijfsnaam, naam organisatie, opnames, diploma’s/certificaten etc..) om uitvoering te geven aan het met u afgesloten trainingsprogramma middels een trainer/coach. Uw gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. 

 • Ben u een externe inhuur (coach/trainer/management/administratieve ondersteuning) bij of van Response Instituut 
  Response Instituut gebruikt de door u aangeleverde gegevens (o.a. toestemmingsformulier, naam + achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnr., tel.nr, geslacht, diploma’s & certificaten, Op al onze leveringen, opdrachten, publicaties en documenten zijn de algemene voorwaarden alsmede het privacy-statement van toepassing opnames, bedrijfsnaam, naam organisatie) om uitvoering te geven aan de met u afgesloten overeenkomst. Uw gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. 

 • Bent u een leverancier bij of van Response Instituut 
  Response Instituut gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr., contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens, orders, afnames, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en). Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van

 • U ontvangt een nieuwsbrief van Response Instituut 
  Response Instituut gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres, om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan info@response-intituut.nl. De nieuwsbrief wordt voor de duur van enkele maanden opgeslagen.

Grondslag voor gegevensverwerking 
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

Bijzondere persoonsgegevens 
De website van Response Instituut heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Response Instituut kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Response Instituut zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@response-intituut.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd. 

Beveiliging gegevens 
Response Instituut maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven en de I-Cloud. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 


 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en Apple ID;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem (o.a. Eduframe, Exact Online, Huddle);
 • Encryptie en pseudonimisering van data; 
 • Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren worden bewaard; 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert; 
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens; 
 • Er worden digitale (Cloud) en in sommige gevallen fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord + Apple ID)) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast.; 
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s). 


Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via info@response-intituut.nl 

Geheimhouding 
Iedereen die werkzaam is binnen Response Instituut en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Voor het verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon. 

Verwerkingsregister 
Response Instituut houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens: 

1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming; 

2. De verwerkingsdoeleinden; 

3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft (o.a. medisch); 

4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt; 

5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist; 

6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen 

Gebruik van Cookies 
De website van Response Instituut maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. 

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). 

Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. 

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. 

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. 

 • Functioneel 
 • Analytics 
 • Overige 
 • Browser instellingen 


Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert 

Onze website gebruikt cookies voor: 

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc. 
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven 


Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. 

Wij gebruiken cookies voor: 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; 
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; 
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; 
 • Het optimaliseren van de website. 


Overige/ onvoorziene cookies 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben. 


Browser instellingen 

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. 

Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. 
Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu. 


Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:
info@response-intituut.nl 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Response Instituut sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Response Instituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten training met de trainer/coach of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar info@response-intituut.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen. 

Response Instituut zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Response Instituut de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Response Instituut stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. 

Als Response Instituut de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Response Instituut u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. 

Indien Response Instituut niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Response Instituut u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. 

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@response-intituut.nl 

ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere verwerkingen. 

Wijzigingen 
Response Instituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 29 oktober 2021. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. 

Vragen of klachten 
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Response Instituut te Roermond of een bericht sturen aan info@response-intituut.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. 
U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Response Instituut 
Zuidhoven 11 
6042 PB Roermond 
Tel.: 0475-211286 
www.response-instituut.nl 

Op al onze leveringen, opdrachten, publicaties en documenten zijn de algemene voorwaarden alsmede het privacy-statement van toepassing