Algemene voorwaarden | Response Instituut
arrow_drop_up arrow_drop_down
Response Instituut

Algemene Voorwaarden

Response Instituut

Algemene Voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden en trainingsvoorwaarden hier ook downloaden


Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Response Instituut, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en gelden voor alle door Response Instituut verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van educatie. Deze voorwaarden expliciet aangevuld door de separaat gedefinieerde trainingsvoorwaarden.

Van: Response Instituut gevestigd en kantoor houdende op de Sint Michaellaan 19, 6049 LH Herten hierna te noemen: gebruiker.


Artikel 1 Definities

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan: De gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Andere betrokkenen zijn: de cliënten van de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. Offertes

Al de aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door gebruiker uitgebrachte offerte is vrijblijvend. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker verstrekt zijn, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens aan de gebruiker kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn kan de opdrachtgever derhalve de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.


Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, voor andere doeleinden te gebruiken.


Artikel 9. Opzegging gedurende overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.


Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen tot de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden verlopen via de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Response Instituut, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en gelden voor alle door Response Instituut verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van educatie.


Artikel 12. Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


Artikel 13. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aangegeven wijze in de valuta waarin gefactureerd is. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dit geval geldt de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 14. Incassokosten

Blijft de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk kan worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar Aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 16. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien en waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 17. Afspraken

Wanneer afspraken door de opdrachtgever worden geannuleerd, dient dit tenminste 24 uur van te voren te gebeuren. Indien deze termijn niet wordt gehanteerd, wordt de afspraak doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden door de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Trainingsvoorwaarden Response Instituut Deze trainingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Response Instituut, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en gelden voor alle door Response Instituut verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van educatie.


TRAININGSVOORWAARDEN


Artikel 1. Aanmelden:

1. De aanmelding voor opleidingen gaat via het van toepassing zijnde inschrijfformulier of via mondelinge aanmelding.

2. Response Instituut stuurt na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding samen met de factuur.

3. Niet eerder dan door een aanbetaling is de aanmelding voor de desbetreffende training definitief.

4. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt Response Instituut zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

5. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening of online invullen en sturen van het inschrijfformulier deze trainingsvoorwaarden van Response Instituut te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.


Artikel 2. Deelnamekosten:

1. De deelnamekosten moeten uiterlijk 1 maand voor het begin van de opleiding zijn voldaan. Daarmee is de inschrijving een feit.

2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Response Instituut het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.


Artikel 3. Annuleren:

1. Annuleren kan schriftelijk door een brief met ontvangstbevestiging of per e-mail die door Response Instituut voor ontvangst bevestigd is.

2. Bij aanmelding heeft de deelnemer 7 kalenderdagen de tijd om de opleiding kosteloos te annuleren.

3. Annuleren tot 31 kalenderdagen voor de start van een opleiding is mogelijk door de deelnemer, tegen betaling van annuleringskosten van 10% van het netto bedrag.

4. Bij annuleren korter dan 31 kalenderdagen voor of na aanvang van een opleiding is de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd.

5. In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer het recht zich te laten vervangen gedurende de gehele training, door een andere persoon, die voldoet aan de toelatingseisen, te bepalen door Response Instituut.

6. Bij overmacht bijvoorbeeld door ernstige ziekte of sterfgevallen van dierbaren, kan Response Instituut besluiten dat deelnamekosten van kracht blijven en de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om de opleiding op een ander tijdstip te volgen.


Artikel 4. Intellectuele eigendom:

1. Response Instituut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Response Instituut aan deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Response Instituut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Het maken van geluidsopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

4. Het maken van beeldopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.


Artikel 5. Aansprakelijkheid:

1. Response Instituut is slechts aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt door tekortkomingen van Response Instituut zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Toegevoegd wordt: Aansprakelijkheid van Response Instituut voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

2. Response Instituut is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Artikel 6. Wijziging:

1. Response Instituut behoudt zich het recht voor een opleiding voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting door Response Instituut ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

2. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen.

3. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij door overmacht niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

Welkom! Onze website maakt gebruik van cookies