Ontstaan van NLP

Ontstaan van NLP

De ontmoeting tussen Richard Bandler en John Grinder in de Universiteit van Santa Cruz, California, anno 1972, was het begin van een reeks experimenten die uiteindelijk resulteerden in het NLP-model zoals dat wereldwijd verspreid wordt. John Grinder was doctor in taalkunde, waarbij zijn fascinatie vooral uitging naar het werk van Noam Chomsky en naar de syntaxis van taalkunde. Tevens had hij zich tijdens zijn dienst in het leger toegespitst op het ontwikkelen van modellen om nieuwe talen te leren. Richard Bandler was een student wiskunde, wiens aandacht vooral uitging naar logische algoritmen. Naast deze studies experimenteerde hij met Gestalt Seminars en bestudeerde hij allerlei theorieën die met menselijk gedrag te maken hadden. Hun samenwerking begon toen Bandier binnen de Universtiteit van Santa Cruz zelf een cursus Gestalt Therapy mocht begeleiden onder supervisie van John Grinder. Vanaf die periode begonnen beiden zich vooral toe te spitsen op het modelleren van therapeutische deskundigen, met de vraag: HOE slagen die mensen erin succes te behalen waar anderen falen? In die tijd vormde zich een groep rond beide heren waarin de bevindingen van hun modelleren getoetst werden aan de deelnemers. Onder de rolmodellen die ze nauwkeurig modelleerden, waren: Frits Perlz, Virginia Satir, Milton H. Erickson en Gregory Bateson.

Hoewel de context waarin NLP ontstond, te situeren is binnen het tijdperk van baanbrekende vernieuwingen in het therapeutisch landschap van de zeventiger jaren, heeft het nooit in de bedoeling gelegen van NLP om een nieuwe therapeutische stroming te worden. Veeleer werd NLP een model om te modelleren. Modelleren is iets leren van een rolmodel (een mens) door nauwkeurig te observeren HOE iemand iets doet en door de cruciale componenten van die werkwijze in een structuur te gieten die overdraagbaar is en dezelfde resultaten geeft. De rolmodellen hadden zeer uiteenlopende werkwijzen en benaderingen in het omgaan met therapie. In deze verschillen ontdekten Bandler en Grinder enkele gemeenschappelijke VORMEN van COMMUNICATIE, die zich vooral in het taalgebruik uitten, alsmede in gedrag. Bandier en Grinder ontdekten dat elke taal zich bedient van predicaten die overeenstemmen met de zintuigen.

Deze vaststelling lag aan de basis voor de keuze van de naam Neuro-Linguïstisch. Voorts ontdekten ze dat mensen onbewust geconditioneerd zijn in het gebruik van bepaalde taalpatronen, wat de aanleiding gaf tot het woord Programmeren. In 1975 publiceerden Bandier en Grinder hun eerste boek, The Structure of Magie I, dat vooral het metamodel uitvoerig toelicht (zie verder in de opleidingsklapper).

Vanaf toen begon NLP zich als een lopend vuurtje te verspreiden in de Verenigde Staten met een vaart die de stoutste dromen van de ontwerpers overtrof. Begin tachtiger jaren ontwikkelde de groep rond Bandier en Grinder twee jaargangen waarin een standaardprogramma vorm kreeg. Dit programma bevat internationaal min of meer dezelfde inhoud.

Uit die eerste groep van NLP beoefenaars groeiden diverse instituten van NLP die vrij onafhankelijk van elkaar opereerden. Pas recent is de behoefte gerezen in de NLP wereld om uit te zoeken hoe een internationaal netwerk kan ontstaan dat de kwaliteit van de NLP-opleidingen bewaakt.

De voornaamste scholen of instituten van NLP welke tot op heden voortgaan in de Verenigde Staten, zijn:

-Society of NLP ( Richard Bandier)

-Quantum Leap, Inc. (John Grinder)

-NLP University (Robert Dilts, Judith Delozier)

-NLP Comprehensive (Steve en Connirae Andreas, Lara Ewing)

-New York Training Institute (Anne Linden)

-Southern Institute of NLP (Ed en MaryAnne Reese)

-Advanced Behavorial Modeling (Wyatt Woodsmall)

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de basisopleidingen begon NLP zich te verspreiden in Europa. De NLP-trainers voor de basisopleidingen Practitioners en Master Practitioners die werkzaam zijn bij Response NLP Opleidingen zijn allen opgeleid door één van bovenstaande scholen tot Internationaal NLP-trainer.

Binnen het Europese NLP-netwerk bestaan koepelorganisaties die de kwaliteit en de normen aan de opleidingen dienen te bewaken. Tot op heden kan niemand het eigendomsrecht van het NLP-Model claimen en staat het één ieder vrij NLP te doceren. Wat het geven van erkende NLP-Certificaten betreft, zijn er binnen de NLP-netwerken een aantal normen aangegeven voor NLP-Trainers, die door ons instituut gevolgd worden. Mensen die de ambitie hebben om de basisopleidingen van NLP te trainen, bevelen we aan om met één van onze trainers te praten hierover.

De basisopleidingen NLP Practitioner en NLP Master Practitioner bij Response NLP Opleidingen bevatten inhoudelijk het programma dat internationaal gehanteerd wordt, tevens wordt ook de Engelstalige terminologie aangereikt om studenten in de gelegenheid te stellen internationale NLP-opleidingen, specialisatieseminars e.d. te kunnen volgen.

NLP boogt op een meer dan veertigjarige bestaan in een periode van snelle wisselingen en

veranderingen. Het NLP-model wordt wereldwijd toegepast door mensen in verschillende beroepsgroepen.

De basisdoelen van NLP zijn: het uitbreiden van keuzen en opties die individuen, organisaties en groepen tot hun beschikking hebben, het optimaliseren van interpersoonlijke communicatie en het uitbreiden van competentie.

 

Wil je meer weten over NLP? Volg dan een NLP opleiding of een gratis workshop bij Response Instituut!
Reactie plaatsen